Privacy policy

Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor uzelf. Daarom gaan we bij Mavom uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om. 

 

Wat doen we met uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van Mavom en de producten en diensten van Mavom en het in contact komen en blijven met (potentiële) relaties.

 

Meer specifiek omvat dit o.a.:

 • Afhandeling van uw verzoek om informatie of aanbiedingen
 • Het onder uw aandacht brengen van Mavom en het verstrekken van informatie over de producten/diensten van Mavom.
 • Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven van Mavom, waarvoor u zich te allen tijde kunt afmelden.
 • Afhandeling van opdrachten
 • Organiseren van/uitnodigen voor trainingen, seminars en beurzen
 • Samenstellen van gebruikersstatistieken en beveiliging van onze website(s)

 

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Mavom verzamelt en verwerkt uw gegevens welke o.a. verkregen zijn door persoonlijk of schriftelijk contact, getoonde interesse in onze producten/diensten of nieuwsbrieven, deelname aan een seminar of het invullen van een webformulier via de site van Mavom. Daarnaast kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Door het contact met Mavom gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt en worden opgenomen in onze relatie-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke contacten met u.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De gegevens die worden verwerkt zijn: NAW gegevens bedrijf, naam, zakelijk telefoonnummer en emailadres contactpersoon, geslacht, functiegegevens, bestelde producten, factuurgegevens, gegevens over betalingen.

 

Bewaartermijn

Mavom bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Mavom neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van gegevens optimaal te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, openbaarmaking of verlies. Als, ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake mocht zijn van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident alsook over de maatregelen die we genomen hebben om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wij delen geen enkele informatie

Mavom deelt geen enkele informatie of persoonsgegevens met derde partijen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Alleen medewerkers van Mavom, die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Mavom. Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Voor dit doeleinde heeft Mavom een verwerkingsovereenkomst met haar leverancier gesloten waarin de strikte voorwaarden en geheimhouding opgenomen zijn.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren indien u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. 

 

Om technische redenen duurt het een maand om gegevens uit onze systemen en back-ups te verwijderen. Bij een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Mavom alsook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mavom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Déclaration de confidentialité

Vos données personnelles sont tout aussi importante pour nous que pour vous. C'est pourquoi chez Mavom, nous traitons les données personnelles avec le plus grand soin.

 

Que faisons-nous avec vos données?

Nous traitons des données personnelles afin de mener nos activités de la meilleure façon possible, conformément aux obligations légales. Le traitement de vos données a pour but de représenter nos intérêts légitimes. Cet intérêt légitime est le recrutement (numérique) de personnel, attirant l'attention sur les produits et services de Mavom et permettant de rester en contact avec des relations (potentielles).

 

Plus spécifiquement, cela comprend:

 • Le traitement de votre demande d'informations ou d'offres
 • Porter Mavom à votre attention et fournir des informations sur les produits / services de Mavom.
 • L’envoi de newsletters (numériques) de Mavom, pour lesquelles vous pouvez vous désabonner à tout moment.
 • Le traitement des commandes
 • L’organisation/invitation à des cours de formation, séminaires et salons professionnels
 • Compilation des statistiques des utilisateurs et de la sécurité de notre site web.

 

Comment obtenons-nous des données personnelles?

Mavom rassemble et traite vos données, qui sont obtenues par contact personnel ou écrit, par l'intérêt manifesté dans nos produits/services ou dans nos newsletters, par la participation à un séminaire ou en remplissant un formulaire via le site web de Mavom. De plus, des données provenant de sources publiques peuvent être consultées. En contactant Mavom, vous acceptez que vos données soient traitées et incluses dans notre base de données. Ces données seront traitées confidentiellement par nous et ne seront utilisées que pour des contacts commerciaux avec vous.

 

Quelles données personnelles traitons-nous?

Les données traitées sont les suivantes: nom et adresse d’une société, nom, numéro de téléphone professionnel et adresse mail de la personne de contact, le sexe, la fonction, les produits commandés, les informations de facture, les détails de paiement.

 

Période de rétention

Mavom ne rassemble pas les données plus longtemps que nécessaire pour l'exécution de nos activités, sauf si nous sommes tenus de conserver vos données plus longtemps en vertu d'une réglementation légale.

Sécurité des données personnelles

Mavom prend toutes les mesures de sécurité raisonnables et appropriées pour protéger de manière optimale la confidentialité des données contre les accès non autorisés, l'utilisation abusive, la divulgation ou la perte de celles-ci. Si malgré les mesures de sécurité, il y a néanmoins un incident de sécurité susceptible de porter atteinte à votre vie privée, nous vous informerons dans les meilleurs délais de l'incident et nous prendrons des mesures pour en limiter les conséquences ainsi que de manières préventif pour le futur.

Nous ne partageons aucune information

Mavom ne partage aucune information ni de données personnelles avec des tiers, sauf si la loi l’y oblige. Seuls les employés de Mavom ayant besoin des données personnelles pour effectuer leur travail ont un accès direct à vos données dans les systèmes de l’entreprise Mavom. Pour la gestion et la maintenance de nos systèmes informatiques, il peut être nécessaire que notre fournisseur ait accès aux systèmes. À cette fin, Mavom a conclu avec son fournisseur un contrat de traitement des données dans lequel sont précisées les conditions strictes et la confidentialité de ces informations.

Vos droits

Vous avez le droit de voir vos données personnelles. Cela signifie que vous pouvez demander des informations sur vous et à quelles fins ces données sont utilisées. Vous avez le droit de nous demander de corriger vos données si vous pensez que nous avons des données personnelles erronées à votre sujet. Vous pouvez nous demander de supprimer vos données personnelles de nos systèmes. Vous pouvez également nous demander de transférer vos données personnelles à une autre partie. Nous répondrons à votre demande, sauf si nous avons un intérêt impératif et légitime à ne pas supprimer ces données.

 

Pour des raisons techniques, la suppression des données dans nos systèmes prend un mois. Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter Mavom ainsi que l'autorité de protection des données.

Mavom se réserve le droit d'apporter des modifications à cette déclaration de confidentialité. Il est recommandé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité afin de prendre connaissance de ces modifications.

To Top