Mavom Chemicals

Algemene leveringsvoorwaarden

Hieronder treft u onze leveringsvoorwaarden aan van Mavom Chemie BV, gevestigd in Alphen aan den  Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27329956.

Artikel 1

Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en alle door ons uit te voeren werkzaamheden, ongeacht uit welke hoofde deze door ons worden verricht. Zij prevaleren altijd boven eventuele inkoopvoorwaarden van de medecontractant.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan zijn slechts geldig, indien zij tussen partijen zijn overeengekomen en door ons schriftelijk zijn bevestigd, en gelden alsdan uitsluitend voor de transactie waarvoor deze afwijkingen zijn overeengekomen.
 3. Mededelingen, prijzen, cijfermatige gegevens en tekeningen in publicaties, drukwerken en dergelijke zijn voor ons niet bindend.
 4. In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 5. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de overeenkomst voor het overige van kracht en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 2

(Totstandkoming) Overeenkomst

 1. Mondelinge opdrachten, afspraken, toezeggingen, aanbiedingen, opgaven en dergelijke alsmede wijzigingen in een en ander binden ons uitsluitend, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Iedere aanbieding is als één geheel te beschouwen.
 2. Al onze offertes en schriftelijke aanbiedingen zijn standaard gedurende negentig dagen geldig, tenzij anders vermeld in onze offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
 3. Vergissingen, druk- en schrijffouten zullen wij steeds mogen corrigeren.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat onze afnemer c.q. opdrachtgever (hierna: ‘Afnemer’), onze uitgebrachte offerte of aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel indien wij reeds met de werkzaamheden zijn gestart. Wanneer door Afnemer in de acceptatie ten opzichte van de offerte of aanbieding enig voorbehoud wordt gemaakt of enige wijziging wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan Afnemer c.q. opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bericht hiermee in te stemmen.
 5. Wanneer Afnemer ons schriftelijk een opdracht verstrekt c.q. schriftelijk een order bij ons plaatst, welke niet is voorafgegaan door een offerte of aanbieding onzerzijds, dan zijn wij eerst gehouden tot uitvoering c.q. levering overeenkomstig de opdracht c.q. order nadat wij deze opdracht c.q. order schriftelijk hebben bevestigd.
 6. Afnemer erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken prijzen en planning kunnen beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de overeenkomst het gevolg is van verzoeken of handelingen van Afnemer of andere omstandigheden die aan Afnemer zijn toe te rekenen, dan zullen wij de eventueel hieruit ontstane kosten als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
 7. Wij zijn niet gehouden de opdrachten en/of informatie, mededelingen, berekeningen e.d. van Afnemer op juistheid te controleren. Afnemer garandeert dat de door haar aan ons verstrekte informatie etc. juist en volledig zijn. Tekortkomingen in de door ons geleverde zaken, onderdelen, stoffen, adviezen etc. (hierna: ‘Producten’) die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie etc. afkomstig van Afnemer kunnen ons niet worden toegerekend. Afnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de door Afnemer aan ons verstrekte informatie etc. onjuist of onvolledig is. Onze informatie en/of adviezen aan afnemer weerspiegelen de huidige stand der techniek en ervaring. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin de door ons geleverde zaken of producten worden gebruikt, noch op de methodes waarmee dit gebeurt. Daarom mogen deze informatie en/of adviezen niet de plaats innemen van testen die de afnemer zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren dat de producten veilig,effectief en naar tevredenheid gebruikt kunnen worden voor de beoogde doeleinden.

Artikel 3

Prijzen en betaling

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat wij gerechtigd zijn om naar evenredigheid de overeengekomen prijzen te verhogen bij eventuele, na het aangaan van de overeenkomst ontstane stijgingen van arbeidskosten, kosten van elektriciteit en brandstof, prijzen van onze leveranciers alsmede van de tarieven van invoerrechten en/of andere fiscale rechten, vervoerskosten, verzekeringspremies, overige kosten en wijzigingen van de voor buitenlandse valuta door de Nederlandse Bank vastgestelde koersen, welke met de levering verband houden.
 3. Indien wij werkzaamheden hebben aanvaard op basis van bestede uren, verwerkte materialen en bijkomende kosten, dan wordt de prijs bepaald aan de hand van de gegevens betreffende uren, hoeveelheden, kosten en prijzen daarvoor, zoals die uit onze administratie en boekhouding blijken.
 4. Al onze prijzen gelden DDP (Incoterms 2010) binnen de Benelux en FCA (Incoterms 2010) daarbuiten, tenzij anders vermeld c.q. overeengekomen.
 5. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de factuur. Indien betaling in gedeelten is overeengekomen, moet telkens binnen de daartoe overeengekomen termijn het betreffende gedeelte zijn voldaan. Voornoemde termijnen zijn vervaltermijnen, zodat Afnemer onmiddellijk in verzuim is indien niet tijdig is betaald.
 6. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer met ingang van de datum waarop hij in verzuim is een rente verschuldigd van 2 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand telt, over het verschuldigde bedrag. Alsdan zijn wij gerechtigd onze prestaties, voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken als gevolg van de niet nakoming door Afnemer van zijn (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van Afnemer. Indien en zodra wij de vordering ter incasso uit handen geven, is Afnemer naast het nog verschuldigde factuurbedrag en de rente, eveneens minimaal een bedrag ter hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag (factuurbedrag + rente) aan ons verschuldigd.
 8. Alle betalingen door Afnemer aan ons worden allereerst in mindering gebracht op door Afnemer aan ons verschuldigde rente en kosten, vervolgens telkens op de oudste nog openstaande factuur van ons.
 9. Wij zijn steeds gerechtigd om, indien wij daartoe aanleiding vinden, contante betaling, vooruitbetaling, zekerheden dan wel enige voor ons bevredigende garantie voor de nakoming van de betalingsverplichting te verlangen.
 10. Afzonderlijk in rekening gebrachte emballage wordt tegen het geheven statiegeld slechts teruggenomen, indien zij binnen 6 maanden na aflevering in onbeschadigde toestand bij ons is terugbezorgd.
 11. Afnemer is niet bevoegd enige (gepretendeerde) vordering met het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten om welke reden dan ook.
 12. Alle kosten in verband met de betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 4

Levertijden

 1. Wij spannen ons in de overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter de opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal. In geval van niet-tijdige levering dient Afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn voor nakoming te geven. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 2. Indien wij in verzuim zijn tijdig te leveren, is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij op enige wijze aansprakelijk zijn voor de tengevolge hiervan ontstane schade.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door de vertraging in de levering ontstaat.

Artikel 5

Aflevering

 1. Levering binnen de Benelux geschiedt DDP (Incoterms 2010). Levering buiten de  Benelux  geschiedt  FCA (Incoterms 2010) tenzij anders overeengekomen.
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren en voor  het  betreffende  gedeelte  volledige  betaling  te verlangen.
 3. De levering is voltooid nadat door ons melding is gemaakt van het feit dat  de  Producten  ter  verzending  c.q. afgifte gereed liggen, ongeacht of wij de verzending al of niet voor onze rekening en al of niet met eigen transportmiddel op ons hebben genomen.
 4. Indien wij DDP levering op ons hebben genomen, dan betekent dit slechts dat het vervoer  op  onze  kosten geschiedt met het door ons gekozen transportmiddel, naar de overeengekomen plaats, mits bereikbaar over de verharde weg of per openbaar vervoer.
 5. Indien Afnemer de Producten niet (tijdig) in ontvangst neemt, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten voor behoud voor rekening van Afnemer.
 6. Indien levering is overeengekomen op voorwaarde van voorafgaande goedkeuring  van  de  Producten,  moet keuring of beproeving van de Producten plaatsvinden binnen zeven dagen na de mededeling dat de  Producten voor goedkeuring c.q. beproeving gereed liggen. De levering is voltooid op het moment van onvoorwaardelijke goedkeuring van de Producten door of namens Afnemer. Indien de  Producten na verloop  van  voornoemde  termijn niet door of namens Afnemer zijn goedgekeurd c.q. beproefd, wordt de levering geacht te zijn geschied.
 7. Bij eventuele afkeuring c.q. voorwaardelijke acceptatie van Producten, wordt ons een redelijke termijn gegeven waarbinnen geconstateerde tekortkomingen kunnen worden hersteld.

Artikel 6

Risico-overgang

 1. Zodra aflevering krachtens het voorgaande artikel heeft plaatsgevonden draagt  Afnemer  het  risico  voor  het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de Producten.
 2. Voor ons ter reparatie of tot  andersoortige bewerking ter bewaring afgegeven of ter  beschikking  gestelde  producten of stoffen dragen wij nimmer het risico als hierboven bedoeld, evenmin als voor de door ons gerepareerde of anderszins bewerkte producten en stoffen.

Artikel 7

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid of oorzaak tengevolge waarvan tekortkoming in  de nakoming ons niet kan worden toegerekend of tengevolge waarvan nakoming in redelijkheid niet van ons kan  worden gevergd, zoals  ondermeer: brand,  sabotage, staking,  stiptheidsacties,  uitsluiting,  oorlogsgevaar, oorlog, staat van beleg, oproer, overstroming, ijsgang, oponthoud van vervoer, oponthoud of verhindering door overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering door een of meer van onze leveranciers alsmede alle overige omstandigheden en oorzaken buiten onze schuld en/of onze risicosfeer gelegen.
 2. Indien wij door overmacht onze verplichtingen gedurende  meer  dan  drie  maanden  niet  kunnen  nakomen,  is iedere partij bevoegd de overeenkomst geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden  door  een  schriftelijke  verklaring, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 8

Garantie

 1. Gedurende hierna te noemen garantieperiode garanderen wij dat de  – Producten  aan  de  overeenkomst beantwoorden, zij het dat de volgende afwijkingen uitdrukkelijk zijn toegestaan:
  geringe afwijkingen in de samenstelling of verpakking, indien en voor zover hiermede  geen  afbreuk  wordt gedaan aan de bruikbaarheid van het Product;
  technisch onvermijdelijke afwijkingen in de kwaliteit;
  geringe afwijkingen in de geleverde hoeveelheid tot maximaal 3% van de overeengekomen hoeveelheid.
 2. De garantietermijn voor door ons geleverde chemicaliën is een half jaar na aflevering en voor overige Producten  één jaar na aflevering, tenzij op de verpakking van de chemicaliën en/of Producten anders is aangegeven.
 3. Indien  wij  goederen,  onderdelen  of  stoffen  hebben  geleverd  of  verwerkt,   die  wij  van  derden   hebben   betrokken dan geldt hiervoor slechts de eventueel door deze derden afgegeven garantie.
 4. Geen garantie geldt: 
  a.  met betrekking tot Producten indien wij onderdelen of stoffen hebben verwerkt,  die  Afnemer  ter  beschikking heeft gesteld of uitdrukkelijk heeft aangewezen;
  b.  voor werkzaamheden van derden welke niet in onze opdracht zijn uitgevoerd;
  c.  indien wij ingevolge de overeenkomst, gebruikt materiaal of gebruikte zaken hebben geleverd of wel verwerkt;
  d.  ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele  het  gevolg  zijn van enig  overheidsvoorschrift inzake  de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen en/of stoffen;
  e. indien zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring reparaties of veranderingen aan de Producten zijn uitgevoerd;
  f.   indien Afnemer de Producten niet op de juiste  wijze  heeft  opgeslagen,  gebruikt,  behandeld  en/of  heeft bestemd voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst niet is voorzien.
 5. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de gegeven garantie is beperkt tot  het  kosteloos herstellen  of vervangen van de ondeugdelijke Producten, dan wel teruggave van de koopprijs,  exclusief  omzetbelasting,  kosten  van vervoer en eventuele andere bijkomstige kosten, zulks ter onzer keuze. Afnemer is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9

Reclames

 1. Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten bij aangetekende brief,  uitsluitend rechtstreeks gericht  aan de directie van ons bedrijf binnen de hieronder telkens vermelde reclametermijn te zijn ingediend en behoorlijk omschreven te zijn.
 2. Afnemer dient bij levering op basis van het/de etiket(ten) van de Producten te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. Indien dit niet het geval is, dient hij ons hierover per ommegaande te informeren.
 3. Voor reclames betreffende uitwendig aan de zending waarneembare gebreken geldt een  reclametermijn van 10 dagen na datum van aflevering; zij worden  slechts  in behandeling genomen  indien  de opdrachtgever bewijst  dat de zaken onder protest zijn ontvangen. Dit  bewijs  kan  slechts  geschieden door  een  desbetreffende aantekening op een ontvangstbewijs.
 4. Zijn de zaken door Afnemer of zijn personeel bij ons zelf in ontvangst genomen dan dienen eventuele reclames betreffende uitwendig aan de verpakking en/of  de Producten  zichtbare  gebreken  en tekortkomingen  terstond plaats te vinden.
 5. Voor  alle overige  reclames  en klachten,  geldt  een  reclame  van 10 dagen,  ingaande  op  de dag  waarop  het  gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.
 6. Indien de zaken na voorafgaande keuring of beproeving door of namens Afnemer  zijn geaccepteerd,  dan  geldt deze acceptatie als onvoorwaardelijk en is reclame ter zake van gebreken of tekortkomingen die bij keuring of beproeving hadden kunnen worden geconstateerd niet mogelijk.
 7. Reclame geeft Afnemer nimmer het recht betaling van  de  Producten of  andere  verplichtingen op  te  schorten, noch het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
 8. Reclame wordt slechts in behandeling genomen, indien Afnemer ons alle  door  ons  noodzakelijk  geachte inlichtingen verschaft en wij in de gelegenheid worden gesteld  om  onbelemmerd  alle  door  ons  noodzakelijk geachte onderzoeken te verrichten of te doen verrichten.
 9. Reclame wordt door ons niet in behandeling genomen indien blijkt, dat binnen de reclametijd en anders dan in noodgevallen, derden zonder onze voorkennis en toestemming aanpassingen of reparaties hebben verricht.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendom van de Producten voor totdat  Afnemer  aan  al zijn verplichtingen op  grond  van de overeenkomst jegens ons heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van onze eventuele vorderingen wegens tekortkomingen van Afnemer in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Zolang op de afgeleverde zaken eigendomsvoorbehoud rust, is Afnemer niet bevoegd deze te verpanden of anderszins te bezwaren. Evenwel is Afnemer bevoegd de afgeleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, mits Afnemer eveneens eigendomsvoorbehoud bedingt. Zolang op de afgeleverde zaken eigendomsvoorbehoud rust, is Afnemer verplicht de Producten gescheiden van  andere producten te bewaren, en duidelijk kenbaar te maken dat de Producten ons eigendom zijn.
 3. Onverminderd de overige ons toekomende rechten, zijn wij gerechtigd om, indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet tijdig nakomt, zonder enige  ingebrekestelling  de  Producten  terug  te nemen. De Afnemer zal hieraan alle medewerking verlenen. Kosten  gemaakt  met het (doen) laten weghalen  van de Producten, zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondeskundig gebruik dan wel opslag van de Producten. Onder onjuist gebruik wordt in ieder  geval verstaan  het gebruik  voor andere  doeleinden dan waarvoor de Producten zijn geleverd.
 2. Wij zijn  nimmer  aansprakelijk  voor  schade,  door  welke  oorzaak  ook  ontstaan,  behoudens  voor  zover  de  wet  of deze  voorwaarden  anders  bepalen  en  behoudens  voor  zover  er  sprake   is  van  niet  rechtsgeldig  uitsluitbare  opzet of grove schuld. Het betreft hier  directe  en  indirecte  schade,  gevolgschade,  gederfde  winst,  andere bedrijfsschade van  Afnemer  en schade  als gevolg  van aansprakelijkheid van  Afnemer  jegens  derden.  Ten  aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op Afnemer.
 3. Indien  wij  onverminderd  het  bepaalde  in  de  voorgaande  artikelen,  toch  aansprakelijk zouden  zijn,  zijn  wij slechts aansprakelijk  tot  ten  hoogste  het  bedrag  dat  onder  onze  aansprakelijkheidsverzekering  wordt  uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.
 4. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade door Afnemer of derden geleden, indien: Afnemer de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door ons bij/op de Producten zijn aangegeven, niet nakomt en/of niet aan derden mededeelt of overhandigt; Afnemer het gebruik dat van de Producten kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden de zaken aanwenden voor andere doeleinden of bestemmen voor een gebruik dat niet bij de overeenkomst is voorzien.
 5. Wij  zijn  niet  aansprakelijk  voor  schade,  die  tijdens  (de)montage,  reparatie,  beproeving,  keuring  e.d.   mocht ontstaan, alsmede voor  alle  schade  die  overigens  ontstaat  in  verband  met  dan  wel  aan  werktuigen, gereedschappen,  materialen,  stoffen  en  andere  zaken  die  ons  door  of  namens  Afnemer  ter  beschikking  of  ter hand of ter gebruik zijn gesteld.
 6. Afnemer vrijwaart ons tegen iedere aanspraak van derden tot de vergoeding van schade waarvoor wij geen aansprakelijkheid hebben aanvaard of welke het door ons verzekerde bedrag te boven gaat.
 7. Alle claims wegens toegebrachte schade dienen op straffe van verval van rechten, binnen 14 dagen nadat zij zijn ontstaan, of redelijkerwijs bekend konden zijn, bij aangetekende brief rechtstreeks aan de directie van onze bedrijf kenbaar te zijn gemaakt, ook al zijn de claims nog niet in volle omvang bekend dan wel zijn de  daarmede  gemoeide bedragen nog niet berekend of bekend.

Artikel 12

Vrijwaring voor industriële eigendomsrechten

 1. Alle  mogelijke  intellectuele  eigendomsrechten  met  betrekking  tot   Producten  en  daarbij  behorende  adviezen etc. behoren bij ons dan wel bij door ons ingeschakelde derden.
 2. Afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden ter zake van schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, indien deze schending verband houdt met hetgeen Afnemer aan ons heeft verstrekt ter uitvoering/voorbereiding van een opdracht.
 3. Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie, waaronder mede begrepen die informatie  met betrekking tot de Producten, die hij van ons ontvangt.

 

Artikel 13

Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde onder artikel 3, zijn  wij  bevoegd  de  overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip, waarop Afnemer in  staat  van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Op Afnemer rust de verplichting de curator of de bewindvoerder van de overeenkomst en van deze Voorwaarden terstond in kennis te stellen.
 3. Afnemer is alsdan aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 14

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op  alle rechtsverhoudingen tussen  ons  en Afnemer  is Nederlands recht  van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst zullen, voor zover de Wet niet dwingend anders voorschrijft, aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

"Bij Mavom voel ik me geen nummer. Het is een leuke club met fijne mensen die echt naar je luisteren."

 

Louis Kortekaas, Kriek Poedercoaten

Sinds 1938 expert in chemie

Bij Mavom Chemicals begrijpen we dat perfectie in oppervlaktebehandeling alleen kan worden bereikt met de juiste chemische oplossingen en expertise. Daarom bieden wij al meer dan 85 jaar maatwerk in chemieproducten, procesondersteuning en technisch advies. Alles voor een optimale hechting en bescherming tegen corrosie.

Ultieme betrokkenheid

Flexibiliteit en maatwerkoplossingen

Specialistische kennis

Responsible Care - Sustainability
ISO
Qualicoat
Ecovadis Silver certificaat

Heb je onze hulp nodig?
Vraag het aan Coby!

Bij ons geen artificial intelligence, Coby helpt je graag verder! 

Heb je een vraag, opmerking, wil je een afspraak maken of gewoon even kennismaken? Vul dan onderstaand formulier in. We beloven dezelfde werkdag nog te reageren. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om je vraag te beantwoorden. Wil je liever direct bellen? Dat kan ook op nummer 0172 436 361.